Wednesday, September 2, 2009

திருக்குறள்: 87

அதிகாரம்

: 9

விருந்தோம்பல்

திருக்குறள்

: 87
Chapter : 9

Hospitality

Thirukkural

: 87


இனைத் துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை; விருந்தின்
துணைத் துணை-வேள்விப் பயன்.

முற்றிலும் மாறுபட்ட புதிய கருத்துக்கள் இவ் விளக்கங்களில் உள்ளன.

பொழிப்புரை :
வருந்தத்தக்க நட்பு என்பது ஒன்று கிளைப்பது இல்லை; விருந்தின்கண் சேர்ந்து கூடி மகிழ்ந்த நற் செயலின் பயனால்.

விரிவுரை :
விருந்தினர்பால் சேர்ந்து கூடி மகிழும் இனிய நல் நிகழ்வின் பயனால், வருந்தத்தக்க அல்லது அஞ்சும்படியான நட்பு என்று ஒன்று கிளைப்பது இல்லை.

விருந்தினர்களுடன் ஒன்று கூடி மகிழும் நல் நிகழ்ச்சி எப்போதும் நட்பை மேலும் வளர்க்கவே உதவும். அதனால் கெட்ட அல்லது வருந்தும்படியான நட்புக்கள் தோன்றுவதில்லை. அதுவே அவ்விருந்தின் பயன்.

விருந்தினர் கூடிய இனிய நல் நிகழ்ச்சியில், உண்டு, பேசி மகிழ்வதே அதன்பயன், அங்கே சண்டை சச்சரவிற்கு இடமில்லை, இடமளித்தல் கூடாது. மேலும் விருந்தினர் ஒருவருக்கொருவர் பழக் கிடைக்கும் வாய்ப்பு அத்தகைய சேர்ந்தொழுகும் நல் நிகழ்ச்சிகளில்தானே, அங்கே அச்சுறுத்தும் நட்பு உண்டாக வாய்ப்பில்லைதானே?

கெட்டவர்கள், பகைவர்கள் என்று நினைத்தவர்கள் கூட, இனிய நல் நிகழ்சிகளில் பங்கேற்பதால், விருந்துண்பதால் அச்சம் அகன்று, மன பேதங்கள அகற்றி நல் நண்பர்களாக மாற வாய்ப்பை உண்டாக்குகிறது என்பதும் இதில் மறைந்துள்ள நுணுக்கப் பொருள்.

இக்குறளுக்கான கருத்தில் நான் அனைவரிலிருந்தும் மாறு படுகின்றேன். அனைவரும் வேள்வி என்பதை யாகம் என்றே கொண்டுள்ளனர் என்பதை நோக்கவும். ஆனால் எந்த வேண்டுதலுக்காகவும் அந்த வேள்வி செய்யப்படவும் இல்லை. எனவே விருந்தோம்பலின் பயனை இவ்வளவு என்று அளவு படுத்த இயலாது என்றும் விருந்தினரின் தகுதியின், குணத்தின் அளவே அளவாம் எனும் பொருளில் இக்குறளை வள்ளுவர் செய்ததாய் நான் எண்ண வில்லை.

குறிப்புரை :
விருந்துணவால் அச்சுறுத்தும், வருத்தம்தரும் நட்புக் கிளைப்பதில்லை.

அருஞ்சொற் பொருள் :
இனை - வருந்து, அஞ்சு
துணை - கூட்டு, ஆதரவு, நட்பு, அளவு, ஒத்திரு, போன்றிரு, பிணைத்தல் (கட்டுதல்), வரை, சேர்க்கை, கிளையான, உதவியான
வேள்வி - யாகம், வழிபாடு, திருமணம், புண்ணியச் செயல், நற் செயல்

ஒப்புரை :

நாலடியார்: 38
உறக்குந் துணையதோ ராலம்வித் தீண்டி
யிறப்ப நிழர்பய்ந் தா அங்-கறப்பயனும்
தான்சிறி தாயினுந் தக்கர்கைப் பட்டக்கால்
வான்சிறிதாப் போர்த்து விடும்.

ஔவையார். கொன்றைவேந்தன்: 20
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம்.

ஔவையார். ஆத்திச்சூடி:
இணக்கமறிந் திணங்கு. 19
கூடிப் பிரியேல். 37
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ். 80

ஔவையார். நல்வழி: 29
மரம்பழுத்தால் வௌவாலை வாவென்று கூவி
இரந்தழைப்பார் யாவருமங் கில்லை - சுரந்தமுதம்
கற்றா தரல்போற் கரவாது அளிப்பரேல்
உற்றார் உலகத் தவர்.

ஔவையார். மூதுரை: 4
அட்டாலும் பால்சுவையிற் குன்றா தளவளாய்
நட்டாலும் நண்பல்லார் நண்பல்லர்
கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்க ளேசங்கு
சுட்டாலும் வெண்மை தரும்.

ஔவையார். மூதுரை: 17
அற்ற குளத்தின் அறுநீர்ப் பறவைபோல்
உற்றுழித் தீர்வார் உறவல்லர் - அக்குளத்திற்
கொட்டியும் ஆம்பலும் நெய்தலும் போலவே
ஒட்டி யுறுவார் உறவு.

***

In English: (Thirukkural: 87)

inaith thuNaiththu enbathu onRu illai; virunthin
thuNaith thuNai-vELvip payan.

These explanations contain completely newer and exclusive messages.

Meaning :
No any friendship to grief or afraid emerges when gathered for a feast with guests.

Explanation :

Because of the events of gathering and feasting with the Guests, no any friendship of grief or threat results or emerges.

Gathering and entertaining events with the Guests will always only help more to nurture the friendships and build them strong. Therefore bad or regrettable friendships never get born there. That is the use of such hospitality.

The happy occasions of gathering with Guests are meant for the joy of eating and talking only and certainly not for any quarrels with anyone. Also only through the gatherings and meetings Guests can understand each other and can get closer. Therefore there is no chance of getting any threatening friendships over there. Is it not?

The hidden message here is that those who were thought as bad people or foes too, by participating in the guest’s gatherings and feasts, there is a chance of removing their differences and fears and becoming good friends once again.

In this Kural basically I am differing from all the interpreters whom I have listed before. All of them have taken 'veLvi' in Tamil as the religious scarification or popularly known as 'yAgam'. But no yAgam is performed for any desires there. Therefore I do not consider that "to measure the use of Hospitality is not possible, it depends to the status or the quality of the Guest" or such meanings as that Valluvar would have portrayed of here.


Message :
No friendship of grief nor afraid comes out due to feast with guests.

***

0 comments:

Post a Comment

குறைகளைச் சுட்டினால் நிறை செய்ய இயலும்...