Monday, November 23, 2009

திருக்குறள்:149 (நோயற்ற நலத்திற்கான ஒழுக்கம்...)

அதிகாரம்

: 15

பிறனில் விழையாமை

திருக்குறள் : 149

நோயற்ற நலத்திற்கான ஒழுக்கம்...

In English

"நலக்கு உரியார் யார்?" எனின், நாம நீர் வைப்பில்
பிறற்கு உரியாள் தோள் தோயாதார்.

பொழிப்புரை :
[உடல்] நலத்திற்கு உரியவர் யார்? என்றால், [நலக்குறை] அச்சம் தரும் தன்மை நிறைந்த உலகின் கண், பிறருக்கு உரியவளின் தோளை அணையாதாரே.

புதிய மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இவ் விளக்கங்களில் உள்ளன.

விரிவுரை :
அச்சுறுத்தும் குணநலனகள் நிறைந்த உலகில், உடல் நலத்திற்கு உரியவர் யார் என்றால், பிறருக்கு உரியவள் தோளைப் பொருந்தாதவரே.

வியாதி அச்சம் இயல்பான; சூழ்ந்த; நிறைந்த உலகில், உடல் நலத்தோடு திகழக் கூடியவர் யார் என்றால், பிறன் மனைவியைச் சேராதவரே. காம லீலைகளால், அழுக்கு நீரும், வியாதியும் நிறைந்து கிடந்து அச்சப்படுத்தும் உலகில், ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பதே உடல் நலத்திற்கான ஒழுங்கு. ஒருவனுக்கு ஒருத்தி எனும் ஒழுக்கம் இல்லாது போயின் மனித குலம் தழைக்காது. மனிதர்கள் இவ்வொழுக்கத்தை மீறினால் அனைத்து வகை நலக் கேடும் உண்டாகும் என்பது கண்கூடு.

எனவே அச்சுறுத்தும் பிணிகள் நிறைந்த உலகில், பிறன் மனையாளைத் தழுவாதவரே, உடல் நலத்தோடு திகழுவார் என்பதே சரியான பொருள்.

இக் குறளுக்கு, ”நாம நீர் வைப்பு” என்பதற்கான பொருளை, விளக்கவுரை ஆசிரியர்கள் யாரும் சரியாகப் பொருள் கொண்டு பயன் படுத்தவில்லை என்பதைக் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். ”அச்சம் தரும் கடல் சூழ்ந்த உலகில்”, நன்மைக்கு உரியவர்; சிறப்பை; பெருமை பெறுபவர் யார் என்றால் என்றே அனைவரும் கூறி உள்ளனர். இதில் ஏன் அச்சம் தரும் கடல் வருகிறது என்று யாரும் முயற்சிக்கவில்லை என்றே எண்ணுகின்றேன். நலம் என்பதை ‘உடல் நலம்’ என்று யாரும் நேரடிப் பொருளுக்கும் வரவில்லை. அருஞ்சொற் பொருளில் கொடுத்துள்ள வார்த்தைகளின் அர்த்தங்களை உற்று நோக்கினால் எவ்வாறு நான் மேற்படி பொருள் கொண்டேன் என்பது விளங்கும்.

மேலும் உலகில் இன்று நாம் காணும் பால்வினை நோய்களையும், அது பரவுவதற்கான காரணங்களையும் ஆராயத்தலைப் பட்டால், இதன் உண்மையான பொருள் விளங்கும். எனவே உடல் நலத்திற்கான அச்சப் படக்கூடிய தீங்கை, பிறன் மனை விழைவதால் உண்டாவதை வள்ளுவர் அன்றே உணர்த்தி இருக்கிறார் என்பதையே இக்குறள் காட்டுகின்றது. வள்ளுவர் மருத்துவமும் அறிந்தவர் என்பதற்குச் சான்றாக பல குறள்கள் பின்னர் இருப்பினும் இக்குறளே முதற் சான்று.

எனவே, பயமுறுத்தும் பால்வினை நோய்கள் காம நீர்மைகளால் மண்டிக்கிடக்கும் பரந்த உலகில், தனது மனையாளைத் தவிர்த்துப் பிறர் உறவுக்குரிய பெண்டிரைத் தழுவாதவரே, உடல் நலத்துக்கு உரியவராக இருப்பார் என்பதே இங்குள்ள மறைபொருள்.

குறிப்புரை :
அச்சுறுத்தும் பிணிகள் நிறைந்த உலகில் நோயற்ற உடல் நலம் விரும்புவோர் பிறன் மனையாளைத் தழுவார்.

அருஞ்சொற் பொருள் :
நலக்கு - நலத்திற்கு என்பது சுருக்கப்பட்டூள்ளது.
நலம் - நோயற்ற நிலை, நன்மை, பயன், இன்பம், அன்பு, புகழ், உயர்வு
நாமநீர் - அச்சம் தரும் கடல்
நாமம் - அச்சம்
நீர் - நீர்மை, குணம், கடல், சாறு, புனல்
நீர்மை - குளிர்ச்சி, இயல்பு, தன்மை, இயற்கை, நிலைமை, குணம்
வைப்பு - சேமிப்பு, நிலப்பகுதி, உலகம், வைப்பாட்டி
தோயாதார் - தழுவாதார், பொருந்தார், அணையார்
தோய்தல் - நனைதல், மூழ்குதல், பொருந்துதல், அணைத்தல்

ஒப்புரை :

திருமந்திரம்: 2619
உண்மை யுணர்ந்துற ஒண்சித்தி முத்தியாம்
பெண்மயற் கெட்டறப் பேறட்ட சித்தியாம்
திண்மையின் ஞானி சிவகாயம் கைவிட்டால்
வண்மை யருள்தான் அடைந்தபின் ஆறுமே.

ஔவையார். நல்வழி:
புண்ணியம் ஆம் பாவம் போம் போன நாள் செய்த அவை
மண்ணில் பிறந்தார்க்கு வைத்த பொருள் - எண்ணுங்கால்
ஈதொழிய வேறில்லை; எச்சமயத்தார் சொல்லும்
தீதொழிய நன்மை செயல். 1

பட்டினத்தார்: திரு ஏகம்ப மாலை: 30
பிறந்துமண் மீதில் பிணியே குடுகொண்டு பேரின்பத்தை
மறந்துசிற் றின்பத்தின் மேல்மய லாகிப்புன் மாதருக்குள்
பறந்துழன் றேதடு மாறிப்பொன் தேடிஅப் பாவையர்க்கீந்து
இறந்திட வோபணித் தாய் இறைவா! கச்சி ஏகம்பனே!

சிவவாக்கியர்: 404
வளர்ந்தெழுந்த கொங்கைதன்னை மாயமென்று எண்ணிநீர்
அருள்கொள்சீவ ராருடம்பு உடைமையாகத் தோர்வீர்காள்
விளங்குஞானம் மேவியே மிக்கோர் சொல்லைக் கேட்பிரேல்
களங்கமற்று நெஞ்சுளே கருத்துவந்து புக்குமே.

***

In English:

Chapter : 15

Non-adultery

Thirukkural : 149

The propriety for no venereal disease...
In Tamil

"nalakku uriyAr yAr?" enin, nAma nIr vaippil
piRaRku uriyAL thOL thOyAthAr.

Meaning :
Who is the healthy in the dreadful diseases filled world means, it is that those who do not indulge in adultery with other's wife.

These explanations contain newer and exclusive messages.

Explanation :
In this dreadful diseases filled word, when asked who the healthy means is that who do not join the shoulder of a women who belongs to the other.

The dreadful diseases or characteristics abundantly filled or encircled world, if you ask who is really healthy means, that who do not indulge in adultery with other's wife. One male to one female is the right method for the clean and healthy life in the dreadful world of diseases which got filled through improper sexual interactions, mal practices and contaminated water and contacts. If there is no relationship between a male and female, the human beings will not continue to exist. When human beings become indiscipline in this regard and go for illicit relations all kind of diseases start cropping is more evident through HIV, AIDS etc.

Therefore in the world filled with scaring ills those who do not indulge in sexual activities with other's wife only will be healthy is the correct meaning for this Kural.

I would like to point that, for this Kural, for the term "nAma nIr vaippu" all the interpreters have used in incorrect meaning only. "Fearful sea surrounded world", "who shall obtain the good or glory" such are the explanations. I think all of them have not explored for the following, why the sea should be fearful? And why should it be terror producing? Because of this incorrect meaning in the first place all have missed the point. Actually "Nalam" the word is not directly taken into its primary and direct meaning as "the good health" by anyone. If you look at the synonyms section for the etymology of the words which I have summarized, one may understand how I have interpreted the whole thing as explained above.

Also if we try to see the sexual diseases in the world today and try to research the reasons for it to spread across the globe, one can understand the true meaning of this Kural. Therefore the dreadful disease which creates the ill health is through the sexual contact of adultery is what Valluvar tries to explain here in those days itself. Valluvar knows medicine also is more evident in the Kurals yet to follow; however, this Kural stands out as the first one to vouch the same.

So, in the vast world that is engulfed with terrible venereal diseases due to secretive liquids, those who do not indulge in sexual activity with other than their own mates will only be healthy, is the implicit meaning here.

Message :
Those who want no ill but the health in this dreadful disease filled world will not do adultery with other's mate.

***

0 comments:

Post a Comment

குறைகளைச் சுட்டினால் நிறை செய்ய இயலும்...