Sunday, November 22, 2009

திருக்குறள்:148 (பேராண்மை எனும் ஒழுக்கம்...)

அதிகாரம்

: 15

பிறனில் விழையாமை

திருக்குறள் : 148

பேராண்மை எனும் ஒழுக்கம்...

In English

பிறன் மனை நோக்காத பேர் ஆண்மை, சான்றோர்க்கு
அறன் ஒன்றோ? ஆன்ற ஒழுக்கு.

பொழிப்புரை :
பிறன் மனையாளை [தவறாக] நோக்காத பெரிய ஆண்மை, சான்றோர்க்கு சிறப்பு மட்டுமோ? [அதுவே அவரது] ஆழ்ந்த ஒழுக்கம்.

புதிய மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இவ் விளக்கங்களில் உள்ளன.

விரிவுரை :
பிறன் மனையாளைத் தவறிய கண்ணோடு நோக்காத பெரிய ஆண்மை, சான்றோருக்கு சிறப்பு மட்டுமா? அதுவே அவரது ஆழ்ந்த ஒழுக்கம்.

ஆண்மை என்பது வலிமையாகக் கருதப்படும் ஆணின் தன்மை. அஃது உடல் வலிமையை, வீரத்தைக் குறிப்பது. ஆயின் பிறன் மனையாளை விரும்பாத மன வலிமை என்பது பேராண்மையாம். எளியவரிடத்துக் காட்டும் வலிமையைக் காட்டிலும், வலியவரிடத்துக் காட்டும் வீரமே பெருமை போலும், எளிதாக மயங்கித் தவறி விடக் கூடிய பெண் மோகத்தினின்றும் அதை மன அடக்கத்தால் வெல்லுவதே சிறப்பு அல்லவா? எனவே அஃது பேராண்மை எனப்பட்டது.

அதிலும் பிறன் மனையாளைத் தவறி நோக்காத அத்தகைய பேராண்மை மிகச் சிறப்பானது அன்றோ? ஆம். அஃது சான்றோருக்கு சிறப்பென்பதைக் காட்டிலும் அதுவே அவரது ஆழ்ந்த ஒழுக்கமாகும். அதாவது சான்றோருக்குப் பிறன் மனையாளைத் தவறியும் எண்ணாதது சிறப்பென்பதைக் காட்டிலும் அதுவே அவரது அத்தியாவசியமான, ஆழ்ந்த ஒழுக்கம் என்பதே மறை பொருள்.

ஆழ்ந்த ஒழுக்கத்தில் நிற்போருக்குச் சிறப்பு என்பது தானாகவே நிகழும். ஒன்றை வெறும் புகழ்ச்சிக்காக ஒழுகுவதைக் காட்டிலும் உண்மையிலேயே ஆழ்ந்து ஒழுகுவது என்பதே சிறப்பு. அஃது உயர்ச்சியிலும், தாழ்ச்சியிலும் மாறாதது என்பது ஈண்டு பெறத் தக்கது.

எனவே சான்றோர் என்பவருக்கு ஆழ்ந்த ஒழுக்கம் என்பது பிறன் மனையாளை எண்ணாத பேராண்மைத் தனமே.

குறிப்புரை :
சான்றோரின் பிறன் மனையாளை எண்ணாது திகழும் ஆழ்ந்த ஒழுக்கமே அவரது பேராண்மை எனும் சிறப்பு.

அருஞ்சொற் பொருள் :
அறம் - ஒழுக்க நெறிமுறைகள், சிறப்பானது, பொருத்தமானது.
ஆன்ற - சிறந்த, மாட்சிமைப்பட்ட, ஆழ்ந்த

ஒப்புரை :

திருமந்திரம்: 2616
அடுவன பூதங்கள் ஐந்தும் உடனே
படுவழி செய்கின்ற பற்றற வீசி
விடுவது வேட்கையை மெய்ந்நின்ற ஞானம்
தொடுவது தம்மைத் தொடர்தலு மாமே.

திருமந்திரம்: 2618
நின்ற வினையும் பிணியும் நெடுஞ்செயல்
துந்தொழி லற்றுச் சுத்தம தாகலும்
பின்றைங் கருமமும் பேர்த்தருள் நேர்பெற்றுத்
துன்ற அழுத்தலும் ஞானிகள் தூய்மையே.

ஔவையார். மூதுரை:
நீர் அளவே ஆகுமாம் நீர் ஆம்பல்; தான் கற்ற
நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண் அறிவு - மேலைத்
தவத்து அளவே ஆகுமாம் தான் பெற்ற செல்வம்
குலத்து அளவே ஆகும் குணம். 7

பட்டினத்தார்: திரு ஏகம்ப மாலை: 29
முட்டற்ற மஞ்சளை எண்ணெயிற் கூட்டி முகமினுக்கி
மெட்டிட்டுப் பொட்டிட்டுப் பித்தளை ஓலை விளக்கியிட்டுப்
பட்ட பகலில் வெளிமயக் கேசெய்யும் பாவையர்மேல்
இட்டத்தை நீதவிர்ப் பாய்! இறைவா! கச்சி ஏகம்பனே!

சிவவாக்கியர்: 288
வாக்கினால் மனத்தினால் மதித்தகார ணத்தினால்,
நோக்கொணாத நோக்கையுன்னி நோக்கையாவர் நோக்குவார்
நோக்கொணாத நோக்குவந்து நோக்கநோக்க நோக்கிடில்,
நோக்கொணாத நோக்குவந்து நோக்கை எங்கள் நோக்குமே.

சிவவாக்கியர்: 336
ஆண்மைகூறும் மாந்தரே அருக்கினோடும் வீதியை
காண்மையாகக் காண்பிரே கசடறுக்க வல்லிரே
தூண்மையான வாதிசூட்சம் சோபமாகும் ஆகுமே
நாண்மையான வாயிலில் நடித்துநின்ற நாதமே.

***

In English:

Chapter : 15

Non-adultery

Thirukkural : 148

The propriety called manly excellence...
In Tamil

piRan manai nOkkAtha pEr ANmai, sAnROrkku
aRan onRO? AnRa ozhukku.

Meaning :
The manly excellence of not looking adulterously at other's wife is not only the honor for the wise but it is the eminent propriety to them.

These explanations contain newer and exclusive messages.

Explanation :
Is it just the honor for the wise to have manly excellence of not looking adulterously at other's mate? Not only that but it is also their eminent propriety.

The manliness is the strength and masculine property of men. That indicates the bodily strength, valor and courage. But the mental-strength of not looking at other's wife is what the nobility of manliness. It is like the greatness of the strength shown not against the weak but against the strong, than falling easily pray to the desires of sexual pleasures, controlling and winning it is great, is it not? Therefore it is considered as the manly excellence.

In that too not looking at other's mate with adulterous intentions is still great, is it not? Yes. Though it is the honor for the wise, it is actually their deep virtuousness and eminent propriety. The implicit meaning is that the characteristic of not looking at other's wife of the wise is not just an honor but it is their essential, deep rooted virtuousness.

For those who live with strong virtuousness all the honors will come automatically. Instead of practicing just for the acclaims, truly following in deep senses is really great and worth. That won't change due to highness or lowness is comprehensible.

Therefore the eminent virtuousness for the wise is the honor of not looking adulterously at other's wife.

Message :
The propriety of not adulterous look on other's wife by the wise is their significance of noble manliness.

***

0 comments:

Post a Comment

குறைகளைச் சுட்டினால் நிறை செய்ய இயலும்...