Thursday, November 19, 2009

திருக்குறள்:145 (அழியாது நிற்கும் பழி...)

அதிகாரம்

: 15

பிறனில் விழையாமை

திருக்குறள் : 145

அழியாது நிற்கும் பழி...

In English

"எளிது" என இல் இறப்பான் எய்தும் - எஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி.

பொழிப்புரை :
எளிது என்று பிறன் மனையில் [நெறிதவறிக்] கிடப்பான் எய்துவது, எக் காலத்திலும் அழியாது நிற்கும் பழி.

விரிவுரை :
அடைவது எளிது என்று பிறன் மனையாளின் கண் மோகித்து நெறி தவறிக் கிடப்பவன் எய்துவது எக்காலத்திலும் அழியாது நிற்கும் பழியே.

தமது பதவியால், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால், கொண்டிருக்கும் வசதிகளால் பிறன் மனையாளை அடைவது எளிது என்று பிறன் இல்லத்தே தன்னை இழந்து கிடப்பவன், கடைசியில் எய்துவது எக்காலத்திலும் அழியாது நிற்கக்கூடிய பழியையே.

பிறன் மனையாளைச் சேரும் இழுக்குடைச் செயலைச் செய்வது மிகவும் எளிதாக இருக்கலாம்; ஆனால் அதன் பயன் என்றைக்கும் அழியாத பழியை உண்டாக்கும் என்பது மறை பொருள்.

எனவே கிடைத்த சந்தர்பத்தைச் சுய நலத்திற்காக, போகத்திற்காகத் தவறாகப் பயன் படுத்தும் ஆட்சியாளர்களும், நிர்வாகிகளும், உயர் அதிகாரிகளும், பீடாதிபதிகளும், ஜனாதிபதிகளும், அமைச்சர்களும், சாமியார்களும், பாதிரியார்களும் அன்றில் எந்த நிலையிலிருப்பவரும் அறிய வேண்டியது ஒன்றே. பெண் மோகத்தால் எல்லை மீறிப் பிறன் மனையாளை, மகளிரைப் பணியவைத்து அனுபவிப்பவை எல்லாம் அழியாப் பழியாக என்றைக்கும் நின்று அவமானத்தையே நல்கும் என்பதே.

அதிகாரமும், பலமும், வசதியும், சூழ்நிலையையும் சாதகமாக உள்ள வலியோர், எளியோரைப் பணியவைத்து இன்பம் துய்ப்பது அன்றில் பிறரை ஏமாற்றி யாருக்கும் தெரியாமல் சுலபமாக பிறன் பொருளைச் சுகித்தல் என்பவையெல்லாம் தானாகவே வெளி வந்து, அழியாப் பழியை நிச்சயம் கொடுக்கும். தெய்வம் நின்று கொல்லும்.

நன்னெறியில் நின்று பழி பாவத்திற்கு அஞ்சுபவர் தமக்கு எளிதாகினும், சூழ்நிலை சாதகமாக இருப்பினும் ஒரு போதும் தவறினைச் செய்யார்.

குறிப்புரை :
எளிதெனத் துய்க்கும் பிறன் மனை இன்பம் அழியாப் பழியைத் தவறாது கொடுக்கும்.

அருஞ்சொற் பொருள் :
இறப்பான் - நெறி தவறுவான்
விளியாது - இறவாது, மறையாது, அழியாது

ஒப்புரை :

பொதுப் பழமொழிகள்:
பல நாள் திருடன் ஒருநாள் சிறையில்.

பட்டினத்தார். தனிப்பாடல்கள்: 6
எருவாய்க்கு இருவிரல்மேல் ஏறுண்டிருக்கும்
கருவாய்க்கோ கண்கலக்கப் பட்டாய்! - திருவாரூர்த்
தேரோடும் வீதியிலே செத்துக் கிடக்கின்றாய்
நீரோடும் தாரைக்கே நீ!

பட்டினத்தார்: திரு ஏகம்ப மாலை: 14
சீறும் வினையது பெண் உரு வாகித் திரண்டுருண்டு
கூறும் முலையும் இறைச்சியும் ஆகிக் கொடுமையினால்
பீறும் மலமும் உதிரமுஞ் சாயும் பெருங்குழிவிட்டு
ஏறுங் கரைகண்டிலேன்: இறைவா! கச்சி ஏகம்பனே!

திருமந்திரம்: 206
இயலுறும் வாழ்க்கை இளம்பிடி மாதர்
புயலுறும் புல்லின் புணர்ந்தவ ரேயினும்
மயலுறும் வானவர் சாரஇரும் என்பார்
அயலுறப் பேசி அகன்றொழிந் தாரே.

திருமந்திரம்: 208
கோழை ஒழுக்கம் குளமூடு பாசியில்
ஆழ நடுவர் அளப்புறு வார்களைத்
தாழத் துடக்கித் தடுக்ககில் லாவிடில்
பூழை நுழைந்தவர் போகின்ற வாறே.

ஔவையார். கொன்றை வேந்தன்:
41. துடியாப் பெண்டிர் மடியில் நெருப்பு
74. முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்

சிவவாக்கியர்: 305
மனவிவாகரம் அற்றுநீர் மதித்திருக்க வல்லிரேல்
நினைவிலாத மணிவிளக்கு நித்தமாகி நின்றிடும்
அனைவர் ஓதும் வேதமும் அகம்பிதற்ற வேணுமேல்
கனவு கண்டது உண்மை நீர் தெளிந்ததே சிவாயமே.

***

In English:

Chapter : 15

Non-adultery

Thirukkural : 145

Imperishable disgrace...
In Tamil

"eLithu" ena il iRappAn eythum - enj njAnRum
viLiyAthu niRkum pazhi.

Meaning :
That who thinks as the easy act and do the adultery with others wife, will attain only the long lasting disgrace.

Explanation :
That who thinks it as easy act to do the adultery and desires other's wife, will attain the never dying disgrace which will stay with him forever.

One who is thinking and lying in hope that through his social status and official position, by the opportunity and facilities, it is very easy and simple to get the other's wife, at the end will achieve only the undying disgrace which will never fade away.

It may be easy to do adultery and get the other's wife; but the result would be never dying disgrace and blemish is the implicit meaning here.

Therefore those such as the government servants, administrators, higher officials, head priests, presidents, ministers, saints and fathers of religion houses and anyone with whatever status, utilizing the available opportunity wrongly for the selfish motto and for sexual desires should know only one thing: with the desires for the sex who crosses the limits in adultery with other's wife and women by force or pursuit and who enjoys will all only turn into blemish and disgrace which will never die.

The strong people who have the advantage of the power, force, facilities and opportunity when force the weaker section and enjoys or cheating others and enjoying without anyone's knowledge easily encroaching the other's properties all will automatically come out one day, and will certainly embrace the never dying disgraces. God will certainly punish such heinous acts.

That who stand in the good virtues, that who are afraid of the disgrace will never do the mistakes though it may be easy and may even the opportunity be in their favor.

Message :
The adultery considered easy with other's wife shall certainly result in imperishable disgrace.

***

0 comments:

Post a Comment

குறைகளைச் சுட்டினால் நிறை செய்ய இயலும்...